ชื่อ คุณพลวีร์ วัฒนะโชติ
SUM69 Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ ดีมากทั้งพื้นฐาน การประยุกต์ใช้งานและความทันสมัยของหลักสูตร
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเองมาก อ.ผู้สอนมีเทคนิคในการอธิบายใจเข้าใจได้ง่าย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะ Linux Server มี feature ครบตามความต้องการ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก ขัยรถไปเรียนใช้เวลาประมาณ 20 นาที   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ถ้ามีโอกาสจะมาลงคอร์สอื่นๆ เพิ่มเติม อาหารอร่อยมากๆ