ชื่อ คุณนรธี ณ สงขลา
Folies Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ความรู้แน่นทุกกซอกทุกมุม แต่สอนค่อนข้างเร็วไปนิดครับ
อ.พงศ์ภูมิ ความรู้ครอบคลุม แต่บางครั้งอาจต้องใช้เวลาบ้าง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร เน้นการผ่อนคลาย จะไม่อัดเนื้อหามากเกินไป แตบางช่วงจะเร็วไปนิดหน่อยอีกละครับ
อ.พงศ์ภูมิ เน้นให้เห็นภาพการปฏิบัติเป็นกันเอง และพยายามสังเกตผู้อบรมอยู่เสมอ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าจะได้ปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ประมาณ 80% เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนยังไม่เข้าใจ
ในการไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานจริง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไขเป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมากมาย แต่คุ้มค่ากับความรู้ที่ได้รับ