ชื่อ คุณสันติวงศ์ สหายรักษ์
Siam Nissan Auto Mobile Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมรถยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ดีมาก
อ.พงศ์ภูมิ ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีมาก
อ.พงศ์ภูมิ ดีมาก แต่อาจสอนเร็วไปนิดหน่อย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ได้จริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีมากครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อยมาก