ชื่อ คุณฉัตรชัย สิทธิโอฬารกุล
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้ดี การอธิบายชัดเจน
อ.พงศ์ภูมิ การอธิบายชัดเจน การเตรียมตัวสอนมีพอสมควร
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดูแลเอาใจใส่ดี คาดเดาปัญหาได้
อ.พงศ์ภูมิ ดูแลเอาใจใส่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คาดว่ามีการนำความรู้ไปใช้งานเพิ่มมากขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถดี ทำให้ปัญหาที่เจอถูกแก้ไขได้รวดเร็ว
จึงทำให้การสอนเป็นไปได้โดยต่อเนื่อง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก