ชื่อ คุณชินภัทร จาดเจริญ
บจก. สยามราชธานี
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก IT
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
รับจ้างเหมาแรงงาน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ อาจารย์มีความรู้มาก ทั้งเรื่องๆ รอบตัว ถามปัญหาเรื่องใดก็สามารถตอบได้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ บรรยากาศเป็นกันเองมากครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้บางส่วน ที่เหลือต้องศึกษาเอง และใช้ประสบการณ์ แต่บางส่วนอาจจะต้องเรียนเพิ่มในส่วนของ Advanced   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี รถไม่ติด