ชื่อ คุณประกิจ อ่อนรู้จี่
บจก. สยามราชธานี
ตำแหน่ง IT Staff
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
รับจ้างเหมาแรงงาน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ยอดเยี่ยมมากครับ
อ.พงศ์ภูมิ เยี่ยมครับ เก่ง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ ดีครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ แต่ต้องอาศัยการทำบ่อยๆ ครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ลำบากครับ