ชื่อ คุณสุเมธ อุ่นสิโรตม์
บจก. สยามราชธานี
ตำแหน่ง IT Staff
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
รับจ้างเหมาแรงงาน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้แน่นปึกครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ บรรยากาศเป็นกันเอง สบายๆ สามารถสอนให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี
แม้คนไม่มีพื้นฐานมาก่อน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะอาจาารย์สอนได้เข้าใจและมีระบบ Webboard ใน Website อีกครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้ความสนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น และเคลียให้ปัญหานั้นๆ ได้อย่างรวดเร็วไม่นานนัก
ไม่ปล่อยปัญหาให้เป็นปัญหาค้างในใจ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ขับรถมาเอง มาจากทางด่วน ก็สะดวกครับ