ชื่อ คุณขวัญใจ แจ่มจันทร์
โรงพยาบาลราชสาส์น
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาลของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก ทำให้ผู้เรียนเข้าใจใน concept ของ linux เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริง
อ.พงศ์ภูมิ ถ่ายทอดความรู้ได้ดี อธิบายให้เข้าใจง่าย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง คุยสนุก ดูแลเอาใจใส่ให้แก่ผู้เรียนอย่างดี ให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
อ.พงศ์ภูมิ ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นอย่างดี อธิบายบทเรียนให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ในระดับหนึ่ง เพราะเคยมีประสบการณ์ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux มาก่อน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจาารย์ทั้งสองท่าน และเพื่อนๆ ในห้องเรียน ช่วยดูแลเวลาปฏิบัติการทดสอบใช้งาน
ในระหว่างเรียนเป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก