ชื่อ คุณเกษมศักดิ์ สิงห์ต๊ะแก้ว
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครือข่าย
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร อาจารย์เก่งครับ มีแนวคิดใหม่ๆ กับการประยุกต์ใช้ในการเรียน และสอนเป็นขั้นตอน
อ.พงศ์ภูมิ อาจารย์มีความรู้ในเรื่องของ Software ใช้งานมากเกี่ยวกับ Linux
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร อาจารย์เป็นกันเอง ตอบคำถามได้ทุกเรื่อง อีกทั้งช่วยค้นคว้าข้อมูล เพื่อมาตอบคำถาม
ในชั้นเรียน อ.พงศ์ภูมิ มีความเป็นกันเอง มีความเชี่ยวชาญในการสอน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะที่ผ่านมาเคยศึกษาด้วยตัวเองมาก่อน ทั้งเว็บไซต์และหนังสือ
แต่พอมาเรียน ก็เริ่มมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เพิ่มขึ้นชัดเจน สามารถมองถึงปัญหาได้มากขึ้น
เจาะลึกตามหัวข้อ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ในการเรียนในห้องไปพร้อมๆ กัน อาจารย์รู้จังหวะในการสอน ว่าช่วงไหนควรเร็ว ช่วงไหนควรช้า   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ ไม่ไกลจากถนนหลักเท่าไหร่ เดินทางสะดวก