ชื่อ คุณสุรศักดิ์ พันธยุทธ์
บจก. พันธวณิช
ตำแหน่ง System Support
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
e-Auction   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้ในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติงาน สามารถถ่ายทอดได้ดี
อ.พงศ์ภูมิ ดีมีความรู้และประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดีการเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักเรียนได้ดี บรรยากาศการเรียนผ่อนคลาย
อ.พงศ์ภูมิ เอาใจใส่นักเรียนดี พยายามให้นักเรียนทันกัน ไม่รีบร้อนสอนเกินไป
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในองค์กรได้ แต่ต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองด้วย
เพื่อประยุกต์ใช้กับงานในองค์กรให้เหมาะสมต่อไป
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ ให้การช่วยเหลือในขณะเรียนได้ดีตลอดช่วงเวลาที่เข้ารับการอบรม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องจากบ่านผมอยู่ฝั่งธน จึงทำให้การเดินทางลำบากเนื่องจากต้องต่อรถหลายต่อ