ชื่อ คุณศิระ มาตระกูล
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำแหน่ง Network Admin
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ อ.ทั้งสองท่านมีความรู้ถ่ายทอดได้เข้าใจดีมากครับ
แต่ อ.ธีรภัทร อธิบายได้เข้าใจง่ายกว่า อ. พงศ์ภูมิ นิดนึง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ดูแลเอาใจใส่เป็นกันเองและคอยช่วยเหลือดีมาก
แต่ อ.พงศ์ภูมิ จะเอาใจใส่มากกว่า อ.ธีรภัทร นิดนึง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำใช้ปฏิบัติได้ดี แต่บางครั้งเรื่องไม่สามารถประยุกต์ได้เพราะประยุกต์ไม่เป็น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ทั้งสองท่าน ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาดีมาก และคอยแก้ปัญหาให้จนลุล่วงได้ตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปนิด