ชื่อ คุณสิริ วัชรมานพกุล
Kerby Riders Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้เชิงลึก อธิบายเพิ่มเติมได้ดี ทำให้เข้าใจมากขึ้น
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้เชิงลึก อธิบายแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ชอบถ่ายทอดแบบอธิบายก่อนหลังทีละขั้น ทำให้เข้าใจง่ายและจำได้ดี
อ.พงศ์ภูม ชอบถ่ายทอดในการแบ่งหัวข้อการเรียนเป็น Package, File config,
Protocal ทำให้มีแนวทางในการศึกษษเรื่องอื่น
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เป็นไปตามความคาดหวัง คือจากที่ทดลองใช้แบบสะเปะสะปะมาเป็นแบบมีระบบ และนำไปต่อยอดได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. ตามดูทุกหัวข้อที่เรียน ทำให้ไม่หลุด ในเนื้อหาแต่ละข้อ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เพราะขับรถมาเอง