ชื่อ คุณเกรียงไกร อิสสรา
หน่วยงาน Seiko Precision (Thailand) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้มาก ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติแน่น เนื้อหามากไป มีเวลาน้อยเกินไป
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ดีมาก ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ใช้เวลามาก แต่เนื้อหาน้อย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร บรรยากาศในห้องเรียนอบอุ่นที่ อ.ให้ความรู้อย่างทั่วถึง
อ.พงศ์ภูมิ บรรยากาศในห้องเรียนแบบเป็นกันเอง สามารถถ่ายทอดความรู้อย่างทั่วถึง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จากเดิมที่มีความรู้ด้าน Linux อยู่ไม่มาก แต่พอได้เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว ทำให้มีความรู้
เพิ่มขึ้นมาก และเข้าใจในระบบ Linux มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ได้แน่นอน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ผู้สอนให้ความรู้และช่วยเหลือในขณะที่เรียนได้ดีมากๆ
คอยให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือตลอดหลักสูตรที่เรียน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก รถไม่ค่อยติด มีรถเมล์ผ่านหลายสาย