ชื่อ คุณชนะรัตน์ ภาระอังกูร
ตำแหน่ง IT Developer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ ครอบคลุม แน่น ในเรื่อง Fundamental และการประยุกต์ใช้
มีความรู้แปลกๆ ที่มาที่ไปและความสัมพันธ์กัน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ ไม่เครียด ไม่เร็วเกินไป มีเรื่องให้จดโดยเฉพาะอ.พงศ์ภูมิ
จะเดินมาดูว่าทำได้จริงไหม อันนี้ดีมากรวดเร็ว
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ในระดับหนึ่ง ซึ่งคิดว่าไม่ได้มาเรียนมาก ทำให้เข้าใจหลักการพื้นฐานและการวิเคราะห์
แก้ปัญหาทำให้ไปพัฒนาศึกษาต่อได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีในเรื่องการหยุดให้ลองทำจริง ไม่อัดอย่างเดียว และมีการวิเคราะห์ ซึ่งที่ติดชัดนี้ทำให้รับรู้ได้เร็วขึ้น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เนื่องจากอยู่ไม่ไกลมาก และคนใน Class ไม่มากเกินไป