ชื่อ คุณอุดมพงษ์ สุสมบูรณ์
บจก. เพทโท-อินสตูเม้นท์
ตำแหน่ง Senior Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายสินค้าและบริการติดตั้ง เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความรู้ที่แน่นอน จำคำสั่งได้หมด
อ.พงศ์ภูมิ ดีแต่บางครั้งจำคำสั่งไม่ได้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร รวดเร็ว ฉับไว บางครั้งไม่ทัน แต่ก็ได้ไปเร็ว
อ.พงศ์ภูมิ บางครั้งยังช้า แต่ก็ดีเหมือนกันเพราะบางช่วงไม่ทัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ความรู้มาก ได้มองการทำงานในมุมกว้าง แนะนำให้มีความคิดที่เป็นระบบ
สามารถนำระบบต่างๆ เข้ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีเยี่ยม อาจารย์บอกแนวคิดที่ดีครับ และแนะนำให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหา