ชื่อ คุณอุเทน ธรรมธิ
บจก. ดิริสเซ่น
ตำแหน่ง IT Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ติดตั้ง ตกแต่งภายในอากาศยาน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความดีมาก สามารถอธิบายและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
และยังมีความเข้าใจการทำงานของ Linux เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง มีการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ เพราะมีความเข้าใจทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการสนับสนุนแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางไกลเกินไป เดินทางไปมาลำบาก