ชื่อ คุณณรงค์ สำเนียงหวาน
Simat Technology PCL
ตำแหน่ง IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
IT Solution Provider   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. ธีรภัทร มีความเชี่ยวชาญในการสอนดีมาก และมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ดีมาก
และยังมีความเข้าใจการทำงานของ Linux เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ทำให้ไม่ค่อยเครียดในขณะเรียน และทำให้มีความสนุกสนานในขณะเรียนด้วย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ เพราะเท่าที่เรียนมาจนจบหลักสูตรก็ได้ความไปมาก ดังนั้นหากจะเอาไปปฏิบัติงานจริง นั้น
ต้องฝึกฝน เพื่อความชำนาญและเชี่ยวชาญ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ในการช่วยเหลือขณะเรียนนั้น มีความพร้อมและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และสามารถอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เมื่อพบจุดบกพร่อง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยมีปัญหา เรื่องการเดินทาง เพราะอยู่ใกล้