ชื่อ คุณจารุวรรณ รื่นภาคทรัพย์
ANS Wireless Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
Mobile Content   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เยอะ แต่ให้ความรู้กับคนสอนน้อยไปนิดค่ะ อยากได้ความรู้เยอะๆ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี เป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องนำไป apply ใช้กับงานจริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีค่ะ แต่ให้รายละเอียด น้อยไปนิด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกแต่ไกล