ชื่อ คุณอดุลย์กฤษน์ ตระกูลชลชาติ
TeamWork Solution Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Network Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้แน่น สามารถอธิบายได้ถึงความเป็นมาของฟีเจอร์ใน Linux และการนำ Linux
ไปใช้งานแบบต่อยอดได้ทำให้นักเรียนเห็นแนวทางในการศึกษาระบบปฏิบัติการ Linux ได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ทำให้นักเรียนกล้าถาม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในห้องเรียน
บรรยากาศเป็นกันเอง จนทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมกันในชั้นเรียนเยอะมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ เพราะอาจารย์ได้ออกแบบ Lab ทำให้จำฟีเจอร์ของ Linux ได้
หนังสือก็มีขั้นตอนชัดเจน และอาจารย์ยังสอนเป็นขั้นตอนด้วยครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เป็นกันเองกับนักเรียน และตอบทุกคำถามครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ผมพักจากสถานที่ พักตามคำแนะนำใกล้เดินสะดวกครับ