ชื่อ คุณรัฐพล โชติเทวัญ
บจก. สหฟาร์ม
ตำแหน่ง หน. ฝ่ายสนับสนุน IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิต จำหน่าย ส่งออก ไก่สดและผลิตภัณฑ์จากไก่   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ และประสบการณ์สูง สามารถปรับวิธีการสอนให้เข้ากับนักเรียนกลุ่มได้เป็นอย่างดี
มีความใจเย็นสนใจนักเรียนดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ขนาดห้องเรียนและจำนวนผู้เข้าอบรมกำลังดี ไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป
อาจารย์ผู้สอน เอาใจใส่นักเรียนพอสมควรมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
จุดประสงค์ที่มาเรียยนของผมเพื่อมาเรียนรู้ระบบ Linux และวิธีใช้งาน รวมถึงการนำ Linux มาใช้ประโยชน์กับองค์กร ซึ่งถือว่าได้ตามวัตถุประสงค์ แต่การลงทำเองยังต้องหาประสบการณ์เพิ่มเองต่อไป   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สามาารถแนะแนวทางให้เราสามารถดู สังเกตุ ปัญหาที่เกิด และแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องจากผมอยู่ไม่ไกล กับที่อบรม จึงสะดวก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
นักเรียนควรมีการเตรียมตัวก่อนเรียน เพื่อที่จะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง