ชื่อ คุณทรงเกียรติ์ เตชะสิริไพบูลย์
บจก. เอส. ดับบลิวเทค แอนด์ มีเดีย
ตำแหน่ง Product Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication System

  1. ประเภทธุรกิจ
ซื้อ-ขาย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และบริการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เข้าใจขบวนการทำงานของระบบ Linux ได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของโปรแกรม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ให้การดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เนื่องจากจะได้ภาพการทำงานของลูกน้องได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร แก้ไขปัญหาได้ดี แต่ควรอธิบายเสริมถึงเหตุการณ์ ทั้งที่อาจจะเกิดกรณีนี้ได้อีก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ห่างจากตัวเมืองไปหน่อย