ชื่อ คุณปัญญาพล แซ่ฉิ่ว
TCS
ตำแหน่ง Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาที่สอน และสามารถเพิ่มเติมความรู้นอกตำราได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเข้าใจในเนื้อหาที่อบรมและสามารถนำไปปฏิบัติกับงานที่ทำอยู่ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีบางครั้งที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ อาจเป็นเพราะผู้เข้าอบรมจำนวนมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
จริงๆ ไม่ไกล แต่รถติดมากทั้งไปและกลับ