ชื่อ คุณสันต์ งามศิริเดช
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผู้สอนมีความรู้และความเชี่ยวชาญดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ดี แต่บางครั้ง บางเนื้อหาก็พูดเร็ว   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องหลักๆ ที่เราต้องใช้ แต่ถ้าจะรู้ลึกถึงเรื่องนั้นๆ เราต้องศึกษาเอง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร บางครั้งก็ช่วยแก้ปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางมาไกลมากๆ รถติด