ชื่อ คุณอนันชัย กุลประชากิจ
บจก.ดีทแฮล์ม
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร มีความรู้เยอะมาก
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ด้าน Hardware กับ Config เยอะดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร เอาใจใส่ดี การถ่ายทอดดี บรรยากาศเป็นกันเอง
อ.พงศ์ภูมิ เอาใจใส่ดี การถ่ายทอดดี แต่อยากให้ปล่อยให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยการทำเองจะได้เข้าใจง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถ เพราะได้นำความรู้กลับไปใช้กับที่ทำงานได้จริง แต่บางเรื่องยังไม่เข้าใจ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวก แต่อยากให้มีที่จอดรถมากกว่านี้