ชื่อ คุณสุกัญญา สถาปนาชัย
บจก. ดีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย)
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร-อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้มาก สามารถตอบปัญหาที่สงสัยได้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร ถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน
อ.พงศ์ภูมิ ถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน มีการอธิบายจุดสำคัญๆ ที่ต้องใส่ใจ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเนื้อหาที่สอนครอบคลุมสิ่งที่ต้องการทราบในการใช้งาน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก รถไม่ติด