ชื่อ คุณธนเทพ พรหมรินทร์
บจก. สามารถคอมเทค
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร มีความรู้ในการสอนในหลักสูตร และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่สอนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร เอาใจใส่ ดูแลดีมาก และถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง
อ.พงศ์ภูมิ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่สอนเป็นอย่างดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เนื่องจากต้องการนำความรู้ที่ได้เรียนไปลงมือปฏิบัติงานจริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเป็น version ที่ใหม่   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก เนื่องจากติดถนนเส้นหลักและมีรถเมล์ผ่าน