ชื่อ คุณสุขสันต์ ล้วนรัตน์
บจก. สามารถคอมเทค
ตำแหน่ง Engineer อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร มีความรู้มาก สอนและแนำนำได้ละเอียดดี
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ แต่สอนและอธิบายเร็วไปนิดนึง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ สนุกและเครียดเหมือนกัน ส่วนอาจารย์ดูแลดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
พอที่จะสื่อสาร และทำความเข้าใจแต่ยังไม่ชัดเจน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากๆ ครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลพอสมควร