ชื่อ คุณพัชรินทร์ ไพรัตน์
บจก. อี เแอนท์ เทค (ประเทศไทย)
ตำแหน่ง HR & Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัว   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร มีความรู้หลากหลาย เวลานักเรียนในห้องมีปัญหา สามารถตอบคำถามข้อสงสัยได้ดีค่ะ
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ครอบคลุมเนื้อหาของ Linux
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร บรรยากาศเป็นกันเอง เอาใจใส่ดีมากค่ะ ไม่เคยศึกษาหรือใช้ Linux มาก่อนยังเข้าใจได้ง่าย
อ.พงศ์ภูมิ การถ่ายทอดความรู้ดีค่ะ ไม่ทันตรงไหน อาจารย์จะถามตลอด ซึ่งดีมาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะนำไปปรับใช้ได้ เพราะมีแนวโน้มว่าอาจจะได้เข้าไปดูแลงาน Admin ในอนาคต   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาเวลาติดตรงไหน ไม่เข้าใจสามาถถามได้ตลอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก เพราะอยู่ใกล้ไม่ถึง 4 ป้ายรถเมล์