ชื่อ คุณสมศักดิ์ ทองใส
หน่วยงาน โรงพยาบาลตรัง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาลของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ดีครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมาก