ชื่อ คุณสมศักดิ์ ชินราช
บจก. สยามฟิตติ้งส์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงงานผลิตข้อต่อเหล็ก และทองเหลือง   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในเนื้อหาที่สอนอย่างลึกซึ้ง เพราะถ่ายทอดได้ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีกันเองดี มีมุกตลกช่วยให้หายห่วง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เนื่องจากมีความรู้พื้นฐาน เพราะความเข้าใจที่ได้จากเอกสารที่มีคุณภาพ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี ตอบคำถามได้ทุกอย่าง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก รถไม่ติดมาก