ชื่อ คุณธราพงษ์ สระสมบูรณ์
บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ
ตำแหน่ง Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มากด้วยประสบการณ์ในเนื้อหาที่สอน อีกทั้งยังมีความรู้ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น Network,
Windows Server
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เนื้อหาเข้มข้นแต่ไม่เรียส มีความเป็นกันเองและพูดคุยประสบการณ์การทำงานกับผู้อบรม
มีการทำงานโต้ตอบทั้งระหว่างอาจารย์และเพื่อนผู้อบรม ทำให้รู้สึกมีส่วนร่วมในการทำ Lab ต่างๆ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำได้ โดยเนื้อหาที่สอนนำไปใช้กับงานที่ทำอยู่เป็นประจำ และยังถ่ายทอดความรู้
ไปยังเพื่อนร่วมงานได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการให้ผู้อบรมซักถามข้อสงสัย และช่วยแนะนำการทำงานในแต่ละ Lab ได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกลจากที่พัก เดินทางมากด้วยรถยนต์ส่วนตัวเสียค่าทางด่วนหลายต่อ