ชื่อ คุณอัคเรศ เทพนรินทร์
บจก. แทมพลัส
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีปัญหาในการเรียน สามารถสอบถามได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เป็นบางส่วนของเนื้อหา มีความหลากหลายมาก การประยุกต์ใช้งานจึงมีบางส่วนเช่น
Proxy, Log, Backup
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ใช้เวลาค่อนข้างนานจากอนุสาวรีย์ชัย แต่เดินทางสะดวกมาก