ชื่อ คุณเอกชัย ช่วยประสิทธิ์
Milcom System Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Assistant Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์มีมาก สามารถตอบคำถามนักเรียนที่มีข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีมาก เป็นกันเอง การดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ก็ดี คอยช่วยเหลือเวลาติดปัญหา   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามจุดประสงค์ เพราะมีแผนที่จะเปลี่ยนมาใช้ Open Source
ทั้งในส่วนของ Server และ Client
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์คอยช่วยเหลือให้ Tip & Trick เพิ่มเติมจากเนื้อหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก เพราะผมอยู่ ก.ม. 4 นี่เอง