ชื่อ คุณเกษมานันท์ นพจรูญศรี
ม.กรุงเทพ
ตำแหน่ง System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอกชน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ให้คำแนะนำต่างๆ ดีเยี่ยมในเรื่องของทฤษฎีและปฏิบัติ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีไม่เครียด ทุกคนเป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ คงช่วยในเรื่องของ Linux เบื้องต้นกับการ Monitor Trafic   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี มีการแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยสะดวก เพราะอยู่ไกล