ชื่อ คุณศักดิธัช สุวรรณชัยภักดี
บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ตำแหน่ง Network Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
การบิน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมาก และถ่ายทอดให้นักเรียนอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง คอยตรวจสอบว่านักเรียนคนไหนทัน ไม่ทันอย่างไร ถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติได้วัตถุประสงค์ เพราะเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สอนเป็นขั้นตอน เมื่อเจอปัญหาจะได้รับการช่วยเหลือทันทีเมื่อถาม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกสบาย ไม่ติดขัดอะไร