ชื่อ คุณเอกชัย กัลยานุชรัตน์
ม.กรุงเทพ
ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ
อาจารย์/ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอกชน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีเยี่ยม สามารถตอบปัญหาและคำถามได้ตรงประเด็น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่ และถ่ายทอดได้อย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ไม่เต็ม 100% เพราะยังคงต้องฝึกฝนจะใช้งานมากกว่านี้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก สามารถแก้ไขปัญหาขณะเรียนได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีความสะดวกพอสมควร เนื่องจากอยู่ใกล้บ้านพอดี