ชื่อ คุณปฐมพงษ์ เอี่ยมเอก
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีประสบการณ์ในการทำงาน โดยใช้ Linux มีความสามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เรียน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เหมาะสมดี อุปกรณ์เพรียบพร้อม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องกลับไปฝึกต่อ เพราะยังจำไม่หมด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยจนกว่าจะแก้ไขได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี เพราะผมอยู่หนองจอก