ชื่อ Viroj Siriwattanakamol
ร.ร.นานาชาติทรีนิตี้
ตำแหน่ง Director
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication System

  1. ประเภทธุรกิจ
International School   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
The instructor has wealth of knowlege in area of the lesson   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
The Climate during the course was friendly. The Instructor paid attention
and take care of all the questions asked.
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
Yes, I would be able to use what I have learnt in my work, though
I will not be doing the hand on part
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร Excellent   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
Quite far from my place but took me only 30-40 minutes