ชื่อ คุณสันติ ประดุลชนม์
หน่วยงาน Stiching Safe Houses (Amsterdam)
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
addiction treatment   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อันนี้ไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากไม่มีข้อเปรียบเทียบ แต่โดยรวมแล้ว ถ้าวัดจากการให้คำอธิบาย
เมื่อผู้อบรมมีข้อสงสัยและซักถามอาจารย์ผู้สอน สามาถให้คำตอบที่ดีกับผู้อบรมถือว่าอยู่ในขั้นที่ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการอบรม มีความเครียดบ้าง และสนุกบ้าง
และมีการดูแลเอาใจใส่ ในเรื่องของความรู้ให้กับผู้อบรมได้เป็นอย่างดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมอบรมเอง เพราะผู้เข้าร่วมอบรม
ต้องการนำเอาความรู้ที่ได้มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ผู้สอนให้การสนับสนุนและแก้ไขปัญหา ให้กับผู้เข้าอบรมได้อย่างดีเยี่ยม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกต่ผู้อบรมเอง และทำให้ผู้เข้าอบรม เข้าอบรมได้ทันเวลาทุกวัน