ชื่อ คุณอนุชา ทรงทรัพย์
Netcare Solution Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
System Integrate   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก เนื้อหาละเอียดสามารถนำไปใช้งานได้จริง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
หนาวนิดหน่อย อาจารย์ผู้สอนดูแลและตอบปัญหาเวลาเกิดขึ้นได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตามวัตถุประสงค์ เพราะตอนนี้ต้องใช้ในการขึ้นระบบ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยเหลือดี ทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลนิดหน่อย รถติด