ชื่อ Soukseum Phichit
MRCS , Vientian Laos PDR
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Mekong River Commission Secretariate, Vientiane City, Laos PDR.   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
Excellent and Comprehensive   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
Very good, Friendly and Support   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
Basic operation and work more practices some more advanced courses and required   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร Very good support   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
Just So So, Some time problem with transportation