ชื่อ คุณแสงชัย มังกรทอง
ม.นเรศวร พิษณุโลก อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด มีความรู้ลึกซึ้งมาก และสามารถสื่อสารได้อย่างลึกซึ้ง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ ประทับใจ แต่อยากให้อาจารย์สอนตลอดหลักสูตร   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ รู้สึกแน่นมาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี