ชื่อ คุณทศพร กิจโอสถ
True Move Corp. อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ยอดเยี่ยมครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ยอดเยี่ยมครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาก สำหรับงานที่ต้องกลับไปทำ ต้องลองทำดูก่อนครับ แต่ถ้าเกิดติดปัญหาก็จะมา Post ขอความรู้ที่ Webboard ต่อไปครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยอดเยี่ยมครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกพอสมควร เพราะมีรถตู้