ชื่อ คุณอุทัย แสงทองพราว
NTT Communications (Thailand) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก Implementation
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก และค่อนข้างกว้างเพียงพอต่อการสนับสนุนการสอนหัวข้อนั้นๆ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก มีความเป็นกันเอง และมีการสอดแทรกมุกตลกเพื่อผ่อนคลายความเครียด
ก่อนนักเรียนจะธาตุไฟแตก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจต้องศึกษาเพิ่มเติมให้เข้าใจ Option ต่างๆ มากขึ้น เพราะในการใช้งานจริงต้องคำนึงถึง Security มากกว่านี้ แต่อย่างไรก็ดีเนื้อหาที่สอนก็สนับสนุนการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี
เหมาะสมกับเวลาอยู่แล้ว
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ค่อยสะดวกเนื่องจากไกลบ้านมาก