ชื่อ คุณวิไลวัลย์ โพนสัย
สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ตอบคำถามที่นอกเหนือจากเนื้อหาให้มีความเข้าใจมากขึ้น   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติได้ มีความรู้และเข้าใจในการทำงานของ Linux ในระดับเบื้องต้นและนำไปปฏิบัติได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี สามารถอธิบายและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เข้าใจมากขึ้น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่อบรมอยู่ไกลเกินไป