ชื่อ คุณเเกศอนงศ์ ยืนยงชัยวัฒน์
บจก.เทคโนโลยี เซอร์วิส คอนซัลติ้ง 1656 อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
IT Solution   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้ในเรื่องของ Linux ดีมาก ชำนาญมาก ถามอะไรตอบได้หมด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเองกะผู้เรียนทุกคน เอาใจใส่ในการสอนทุกๆ เรื่อง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ทั้งสองท่านใส่ใจใน นร.คนไหนทำไม่ทันก็จะรอ ไม่ปล่อยให้ผ่านไป   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี แต่ไกลไปหน่อย ถ้ามาจากที่บ้าน