ชื่อ คุณเอกชัย ลาวัลย์
กอจ 2 ศรภ บก.กองทัพไทย
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Centralized Authentication
Adv. Linux Firewall Workshop
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร ดีมาก สอนได้ดีมาก
อ.พงศ์ภูมิ ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร ดี มีการสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเติมนอกจากหนังสือ
อ.พงศ์ภูมิ ดี มีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี คอยเดินดูผู้เรียนตลอด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่คงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมขึ้นอีก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.คอยแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนได้ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ไกลเท่าไหร่ บ้านผมอยู่รามอินทรา