ชื่อ คุณยุทธชัย เครือแก้ว
กรมพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีการถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี
จากประสบการณ์ของท่าน ทำให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เทคนิคและแนวทางในการศึกษาต่อไป
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง ไม่เครียดจนเกินไป สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ดี
และช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ าของผู้อบรม
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำความรู้ต่างๆ นำไปใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างแน่นอน แต่บางเรื่องก็อาจจะต้องศึกษา
เพิ่มเติมหรือให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาจากอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี รวมถึงการบอกสาเหตุ
ข้อควรระวังต่างๆ แนวทางป้องกัน และวิธีแก้ไขปัญหาด้วย
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เป็นไปด้วยความสะดวก