ชื่อ คุณสาวิตรี ฉ่ำมณี
Optimized Solution Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ดีมากค่ะ สามารถตอบคำถามหรืออธิบายข้อสงสัยได้อย่างดี และมีเหตุผล   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในห้องเรียนสบายๆ เป็นกันเองค่ะ อาจารย์จะอธิบายควบคู่กับการทำ LAB
เพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้เราเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
และแนวทาง การแก้ปัญหาต่างๆ ค่ะ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มั่นใจว่า สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้ค่ะ เพราะได้ผ่านการทดลองทำจริงมาแล้ว
และยังสามารถนำความรู้ด้านอื่นๆ ขึ้นเสนอกับทางลูกค้าหรือหัวหน้าได้ค่ะ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์และเพื่อนๆ ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และมีลำดับขั้นตอนการตรวจสอบปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบทำให้สามารถเรียนหรือทำ LAB ได้อย่างไม่มีปัญหา
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดีค่ะ เนื่องจากเป็นการเดินทางสวนกับชาวบ้าน (ออกนอกเมือง) ทำให้รถไม่ติด