ชื่อ คุณพิภพ คุณากรบดินทร์
บจก.อาซาฮี-ไทย อัลลอย
รับผิดชอบ IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์เป็นผู้ที่มีความสามารถสูง มีความเข้าใจในระบบ Linux อย่างละเอียดลึกซึ้ง
ประกอบกับมีวิธีการถ่ายทอดที่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเองภายในห้องเรียน อาจารย์ก็สามารถทำตัวให้ผู้เรียนไม่รู้สึกเกร็งจนเกินไป
มีการพูดเล่นบางครั้ง ทำให้รู้สึกดี อีกทั้งยังมีความเอาใจใส่ในเนื้อหาและลำดับของเนื้อหา
เพื่อให้นักเรียนจัดลำดับความคิดอย่างเป็นระบบ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้ระดับหนึ่ง แต่อาจจะไม่ถึงขั้น System Admin มืออาชีพ
เพราะความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ทั้งหมด จะต้องนำกลับไปทบทวน ทดสอบ ทดลอง
ก่อนที่จะลงมือทำจริงอีกครั้งหนึ่ง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เมื่อนักเรียนติดขัดในการปฏิบัติ หรือทดลองระหว่างเรียน อาจารย์สามารถช่วยพิจารณา แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จนน่าอัศจรรย์ แสดงให้เห็นถึงเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวกดี เพราะอยู่ในพื้นที่ ที่รถไม่ติด